Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je WWF v Česku (dále jen: „správce“), v zastoupení společností Beleco, z.s. , Praha IČO 02715431 se sídlem Na Zátorce 339/10, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha. 
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Kancelář Beleco, Na Zátorce 10, 160 00, Praha 6
  • email: lfrycova@wwfcee.org nebo wwfcz@wwfcee.org
  • telefon: +420 602 750 309
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

   Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, pokud:

   – jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje,

   – jste se zúčastnili námi pořádané akce a poskytli jste nám své údaje,

   – jste nás kontaktovali e-mailem,

   – jste návštěvníkem našich webových stránek a souhlasili jste s cookies.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  – informovat vás o našich aktivitách zasíláním e-mailů (newsletterů) a/nebo odpovídat na dotazy, které jste nám zaslali. V každém newsletteru je možnost odhlásit se z odběru.

  – Pro účely správy našich webových stránek a účtů na sociálních sítích, abychom s vámi mohli co nejefektivněji komunikovat.

 3. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Osobní údaje, které uchováváme, chráníme před únikem nebo zneužitím. Soubory obsahující osobní údaje jsou chráněny heslem a přístup k nim má omezený počet zaměstnanců a spolupracovníků. K zabezpečení některých činností (např. rozesílání hromadné e-mailové komunikace) používáme specializované firemní produkty. Těmto subjektům se říká zprostředkovatelé a mohou přijít do styku s vašimi osobními údaji. Jedná se především o společnosti jako Google nebo MailChimp.

Osobní údaje zpracováváme v zemích Evropské unie. Někteří z našich zpracovatelů (např. Google nebo MailChimp) mohou zpracovávat údaje i ve třetích zemích (mimo Evropskou unii). Dbáme na to, abychom spolupracovali se zpracovateli, kteří jsou profesionálními společnostmi, jež chrání osobní údaje na nejvyšší úrovni.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, zašlete nám e-mail na adresu wwfcz@wwfcee.org nebo dopis na adresu Na Zátorce 10, 162 00 Praha 6, Česko. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

Děkujeme za váš zájem o informace o našich aktivitách. Vážíme si toho.

Soukromá politika WWF International

Kdo jsme?

Jsme součástí organizace WWF Central and Eastern Europe (WWF Central and Eastern Europe, Ottakringer Str. 114-116, 1160 Vídeň, Rakousko). Naše kancelář se nachází na adrese Na Zátorce 10, 162 00 Praha 6, Česko. Jsme zpracovatelem vašich osobních údajů, pokud jste nám je poskytli. Dbáme na to, abychom vaše osobní údaje zpracovávali v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením o ochraně osobních údajů) a těmito informacemi.